بازگشت

 

آرشیو جدید
19 سال راه توده
 

در سردترین فصل سیاسی ایران، که نامش 1371 است، دوره دوم راه توده انتشار خود را آغاز کرد. با زخمی در پهلو و آواری بر سر. آن زخم را قتل عام زندانیان سیاسی بر پیکر حزب توده ایران وارد آورده بود و آوار نیز حاصل فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بود. در ایران نیز بختک جنگ تازه از پیکر کشور برخاسته بود و جامعه می رفت تا فرصت یابد تکانی به خویش داده و بار دیگر- و اینبار هوشیار تر- وارد میدان شود. شورش مردم در اسلامشهر، قزوین، مشهد، همدان و چند شهر دیگر نشانه های این هوشیاری و بیداری بود. کلاه بزرگی بر سر انقلاب 57 گذاشته بودند و مردم قصد داشتند این کلاه را از آن سر بردارند. در سال 71 بدشواری می شد کورسوهائی از این شرایط را دید و بقیه را حدس زد. راه توده دوره دوم در این فصل سرد و یخبندان به میدان آمد و خود را برای انتخابات مجلس پنجم آماده کرد. از مهرماه 1371 تا اکنون که به پایان 1386 نزدیک می شویم، رویدادهای مهمی در ایران و جهان پشت سر مانده است و راه توده پا به پای این رویدادها به انتشار خود- تا شماره 127 بصورت چاپی و از آن پس با شماره اول اینترنتی تا شماره ای که می خوانید، یعنی 163- سینه خیز خود را پیش کشیده است. در طی این مسیر، مطالب بسیاری در راه توده منتشر شده که خود تبدیل به حجمی سنگین شده است، چنان که یافتن این مطالب بتدریج برای خود دست اندرکاران انتشار راه توده نیز با دشواری همراه شده بود، چه رسد به خوانندگان راه توده. در همین ارتباط پیام های بسیاری برای ما ارسال شده و یافتن راه چاره ای را توصیه می کردند. سرانجام، این فرصت را در هفته های اخیر ممکن ساختیم. تاخیر جایز نبود، زیرا با مسائل مربوط به انتخابات مجلس هشتم روبرو می شدیم و یکبار دیگر بازسازی آرشیو راه توده به تعویق می افتاد. حتی در تعطیلات فروردین ماه نیز ممکن بود پیامدهای برگزاری انتخابات مجلس هشتم فرصت بهره گیری از آن تعطیلات را نیز فراهم نسازد. اگر چنین نشد و این فرصت نیز بدست آمد، از آن برای تکمیل کاری که آغاز کرده ایم استفاده خواهیم کرد. یعنی نظم بیشتر آرشیو راه توده.
از این شماره، بخش دوم صفحه اول را دیگر نخواهیم داشت. تمام مطالب آن بخش، به فصول و بندهای مربوط به آنها منتقل شده اند. هیچ مطلب و عکسی حذف نشده، بلکه سعی شده همه در جای خود قرار بگیرند تا مراجعه کننده بتواند به آسانی و با نظمی که بهره گیری از آرشیوه راه توده تحمیل می کند به آن مطالب دسترسی ممکن شود. در هر بخش که عنوان آن را درستون آرشیو راه توده می بینید، شما به آسانی می توانید مطالب مورد نظر خود را تحت عناوینی که خواهید دید بیابید.
کار آرشیو و انتقال انبوهی از مطالب راه توده به فصول و بندها هنوز نیازمند زمان است و از هر پیشنهادی که ما را در این ارتباط یاری رساند استقبال می کنیم. مطالب منتشر شده راه توده به دانه های تسبیحی می مانند که اگر همه آن ها به نخ کشیده شوند آنگاه خواهید دید، چه جان کوشی و پایداری پشت این تلاش 16 ساله بوده است. تاخیر چند هفتگی ما، در برابر آنچه که انجام شد قابل اغماض است. نه تنها قابل اغماض، که اگر خرده گیر نباشید و بهانه گیر، ستایشی را برای مسئولین بخش فنی سایت راه توده همراه می آورد. دست همگی را می فشاریم.
 

 

                                                                                                      بازگشت