راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تظاهرات وسیع

علیه مکرون

رئیس جمهور فرانسه

اومانیته- ترجمه "آذرنگ"

 

تنها چند ماه از انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه می گذرد که میلیونها نفر از مردم این کشور علیه "ماکرون" رئیس جمهور جدید بسیج شده اند و حتی معتقدند که ماکرون یک شبه بر سر کار آمده است.

اکنون چندین روز پیاپی است که اتحادیه های کارگری فرانسه تظاهرات گسترده ای را علیه رئیس جمهور سازمان داده اند و قرار است در میدان جمهوری پاریس دست به یک قدرت نمائی علیه او بزنند. در اجتماع بیش از 150 هزار نفر از کارمندان و کارکنان بخش خصوصی و عمومی و اتحادیه های کارگران و دانشجویان، بازنشستگان و غیره ....ژان لوک ملانشون رهبر جبهه چپ فرانسه اعلام کردکه مبارزه با سیاست ها و دستورات ماکرون تازه آغاز شده است. وی از دانش آموزان و جوانان خواست برای مبارزه بسیج شوند و از سازمانهای اتحادیه کارگری تقاضا کرد که رهبری این جنبش گسترده را بدست گیرند. ژان لوک ملانشون گفت:"ما مبارزه اجتماعی گستردهای را علیه تصمیمات دولت آغاز میکنیم.آنچهدر خطر است ارزشهای واقعی جمهوری است که مابرای آن سالها مبارزه کردیم و خواهیم کرد. وی افزود: من از عواقب دستورات ماکرون نگران هستم وسیاست مکرون را افشامیکنم. ماکرون به شرکتها اجازه میدهد قانونرا پایمال و حتی لغو کنند.دوپینگ اجتماعی و انحراف در جامعه را تشویق میکند.ماکرون با اتخاذ تصمیمات جدید مردم را از آموزش ملی و مسکن اجتماعی محروم کرده است و بر شمار فقیران کشور افزوده است.اگر فردی اخبار و رویداهارا با دید گذشته مرور کند نمیتواند چیزی را که در حال پیشرفت است درست درک کند. کسانی که فکر می کنند قدرت کنونی به سود منافع آنهاست کاملا در اشتباه هستند. ماکرون با رای راستگرایان و محافظه کاران به قدرت رسید. وی مانند دو رئیس جمهور گذشته تسلیم بدون قید و شرط معاهدات اتحادیه اروپاست و این یعنی تضعیف فرانسه برای باز سازی.هر نوع تحول در اتحادیه اروپا ماکرون را نگران و حتی بیش از آن تهدید میکند. همچنان که بحران اجتماعی داخلی او را تهدید می کند. ما با بسیج نیروهای مترقی، باسیاستهای دولت کنونی مبارزه میکنیم.

حزب کمونیست فرانسه نیز با اعزام هیاتیبه رهبری پیر لوران رهبر حزب به این همایش 150 هزار نفره همبستگی خود را با آن نشان داد.

 پیرلوران دبیر اول حزب اعلام کرد: من اینجا با دیگر نمایندگان حزب با عزم راسخ مخالفت خودرا  باسیاست های ماکرون اعلام میکنم. جنبش در حال رشد است. همانطور که در جشن اومانیته در ماه سپتامبر در حضور 500 هزار نفر اعلام کردم امیدوارم در آینده بتوانیم با هماهنگی و احترام متقابل جنبش واحدی را که روز به روز رشد میکند وگسترده تر میشود منسجم تر کرده و به پیش ببریم و قاطعانه به مبارزه در راه عدالت اجتماعی ادامه بدهیم.

در همین همایش یکی از رهبران اتحادیه کارگران از سیاست رئیس جمهور انتقاد کرد وگفت:

یک اتحادیه کارگری قوی تر و یک جنبش سیاسی گسترده برای مبارزه با دولت ضروری است.از این پس ما به بسیج وسیع مردم نیاز داریم. با اعتصابات گسترده ما قادر هستیم اقتصاد کشور را فلج کنیم و دولت را به زانو درآوریم. ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان است!

https://www.humanite.fr/mobilisations-contre-le-coup-detat-social-la-bataille-ne-fait-que-commencer-642516

 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 619  راه توده -  20 مهر ماه  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت