راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"پراودا"

روزنامه ای که

از کوران حوادث

عبور کرده

ترجمه: کیوان خسروی

پراودا. فوریه 2018

 

 

 

 

روزنامه پراودا، همچنان روزنامه اول روسیه است اما دیگر مانند دوران اتحاد شوروی روزنامه ارگان مرکزی حزب کمونیست این کشور نیست بلکه مستقل از حزب منتشر می شود، اما همچنان منتشر کننده دیدگاهها ونظرات حزب کمونیست روسیه فدراتیو است.

انتشار این روزنامه در کنفرانس سراسری ششم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه که در شهر "پراگ" واقع در جمهوری چک تشکیل شده بود و به ابتکار و.ای.لنین تصویب شد. لنین خود نیز سالها الهام بخش ایدئولوژیک و نویسنده دایمی «پراودا» بود. درسایه ولادیمیر ایلیچ این روزنامه تبدیل به روزنامه واقعی مبلغین و سازمان دهندگان زحمتکشان روسیه شد. پراودا مهم ترین مسائل زندگی کارگران را مورد بحث قرارمی‌داد و آنها را به مبارزه اعتصابی و به اعتراضات سیاسی تشویق کرده و بحث های علنی درباره نقش پرولتاریا ودهقانان در نوسازی آینده جامعه که برای خوانندگان درحکم مکتب تئوری و پراتیک مارکسیستی بود را پیش می برد. لنین نوشت- «کارگران پترزبورگ که روزنامه هفتگی کارگری را راه اندازی کردند-  بدون مبالغه میتوان گفت امر بزرگ تاریخی را انجام دادند...ایجاد «پراودا» بمثابه اثبات برجسته آگاهی، انرژی و همبستگی کارگران روس باقی ماند». 

انتشار«پراودا» در شهر تاریخی پترزبورگ آغاز و درهمین جا نیز نخستین شماره آن بعنوان سخنگوی بلشویک ها منتشر شد. روزنامه بلافاصله با پیگرد رژیم تزاری روبرو و در اوایل ژوئیه سال 1914 توقیف شد. بعدها پس از انقلاب فوریه انتشار آن تحت نام اصلی از سر گرفته شد. در فاصله سالهای 1912 و 1914 روزنامه که بطور مرتب توسط سانسور ممنوع می‌شد، تحت نام‌های مختلف:« پراودای کارگری»،« پراودای شمال»،« پراودای کار»،«برای پراودا»،« راه پراودا»،« پراودای پرولتری» و بنام های دیگر چاپ شد. هیئت تحریه این روزنامه ای.و.استالین، و.م.مولوتف، م.س.اولمینسکی، ک.س.یریمییف، ف.ف. راسکولنیکف، و.و. وروسکی، ت.ای.ا.لیانووا ،آ.و.لوناچارسکی بودند. رهبری ایدئولوژیک روزنامه بعهده و.ای.لنین بود که با هیئت تحریریه مهاجر همکاری مشترک داشت.                                                                                                              

«پراودا» با قاطعیت تمام ظلم و ستم فئودالی- سرمایه داری را افشاء و برای رهایی کارگران از فقر و بی قانونی مبارزه می کرد. روزنامه بسرعت از سوی کارگران انقلابی با استقبال روبرو شناخته شد. با کمکهای داوطلبانه آنها انتشار روزنامه انجام می گرفت. نمایندگان گروه کارگران، گزارشگران و توزیع کنندگان روزنامه همکاری فعال داشتند. در سایه حمایت گسترده و توده ای از روزنامه،« پرودا» در آن زمان در تیراژ بالایی منتشر شد. میانگین تیراژ یک شماره 40 هزار نسخه بود و در بعضی ماهها تا 60 هزار نسخه می‌رسید. «پروادا» نقش ویژه ای در تبلیغ ایده‌های بلشویکی در دوران تدارک انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر ایفا کرد. تنها از پنجم (هیجدهم- تاریخ قدیمی) ماه مارس تا پنج(هیجده) ماه ژوئیه سال 1917، 99 شماره ی روزنامه بطورکلی با تیراژ حدود 8 میلیون نسخه منتشر شد. تیراژ روزانه آن در این دوره 100-85 هزار نسخه بود. «پراودا» براستی روزنامه ای مردمی و ملی بود. تنها برای ماه مارس سال 1917 در صندوق آن تقریبا 16 هزار روبل توسط زحمتکشان روسیه جمع‌آوری شد. با این مبلغ چاپخانه‌ی «ترود» که روزنامه را چاپ می کرد تهیه شد.                                    

در دوران بحرانی ژوئیه، طبق فرمان دولت موقت بورژوازی «پراودا» قلع و قمع شد و محل چاپخانه را اشغال کردند. اما روزنامه توانست به مبارزه خود ادامه دهد. پس از پیروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر«پراودا» به حق روزنامه اصلی کشور شد. صفحات آن تاریخ غنی میهن سوسیالیستی ما، پیروزی‌های بزرگ و دشواری‌ها در امر ساختن جامعه نوین را به تصویر کشید. «پراودای» لنینی نقش بزرگی در تقویت صفوف حزب و گسترش روابط آن با توده های مردم در همه مراحل حیات قهرمانانه کشور شوراها ایفا کرد. در دوران جنگ داخلی «پراودا» بلندگویی بود که نیروهای انقلاب را در نبرد با مداخله گران خارجی بسیج کرد. زمانیکه پیروزی بدست آمد، توجه اصلی روزنامه روی مسائل ساخت اقتصادی، روی اجرای برنامه اقتصادی نپ، مبارزه با بیسوادی، عملی ساختن طرح کمیسیون دولتی الکتریزاسیون روسیه، صنعتی سازی و کلکتیویزاسیون اقتصاد ملی متمرکز شد. در همه جا و هرجا روزنامه نگاران« پراودا»، گزارشگران کارگری و دهقانی آن  در بحبوحه رویدادها بودند. از مسکو تا حومه‌های شهر آنها از موفقیت های حکومت شوروی خبرتهیه کرده و از ساختمان نیروگاه برق آبی دنپر و ماگنیتکا، تراکتورسازی استالینگراد و کارخانه های اتوموبیل سازی گورکی، درباره پروازهای طولانی خلبانان قهرمان ما و رکوردهای جهانی پیشگامان- استاخانویچ ها، درباره دستاوردهای علوم و تکنیک ما به جهان گزارش می دادند.                                             هیئت‌های تحریریه سیار روزنامه کار روی طرح‌های ساختمانی بزرگ را انجام ‌دادند.«پراودا» امر بزرگ گسترش رقابت سوسیالیستی، تبلیغ پیشگامی، پرورش مناسبات کمونیستی بین زحمتکشان نسبت به کار را پیش می برد. اتحاد جماهیر شوروی پیگیرانه سیاست خارجی صلح جویانه ای را دنبال می‌کرد.«پراودا» از هر طریق ممکن، ضمن تبلیغ روشها و برخوردهای دولت شوروی و  ضمن افشای سیاست تهاجمی و تجاوزگرانه محافل امپریالیستی به این سیاست دولت شوروی مساعدت ‌کرد. در دوران  سخت و وحشت انگیز حمله فاشیسم هیتلری به شوروی، «پراودا» ضمن ایجاد اطمینان به پیروزی حتمی بر دشمن کنار ررزمندگان و فرماندهان، کارگران و کشاورزان و کمونیستها و کومسومولها، بود. شعار«همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی!» حزب اساس فعالیت های همه روزه روزنامه را تشکیل داد. بهترین نویسندگان و شاعران شوروی از جمله م.شولوخف ،ک.سیمونف، و.ویشنوسکی، ب. گورباتف، م.ایساکووسکی، ل. لئونوف، س.میخالکف، س. سرگییوتسنسکی و دیگران نویسندگان «پراودا» دردوران جنگ بودند. بسیاری از خبرنگاران جنگی روزنامه در مبارزه ای بی امان و سخت در راه میهن و خلق ما جان سپردند.                                                                                               

در دشوارترین سالهای نخستین جنگ در اثر تلاشهای مافوق طاقت بشری اقتصاد نظامی یکپارچه، هماهنگ و بسرعت درحال رشد ساخته شد. تا آغاز سال 1943 این امر به از بین بردن برتری دشمن در تکنیک و دست یافتن به یک تحول در جریان جنگ را امکان پذیر کرد. «پراودا» کمکهای زیادی به حزب در بسیج توده‌های مردم برای کمک به جبهه و برای شکست دشمن کرد. پس از درودهای گرم ماه مه سال 1945 پیروزمندان جنگ همراه با «پراودا» ویرانه‌های شهرها و روستاها، کارخانه ها، مدارس و خانه‌های ویران شده فرهنگ را بازسازی کردند. اینان ضمن بازسازی اقتصاد ملی کشور، به سازندگی‌های خلاق و ایجادگرانه - آباد کردن زمینهای بکر و بایر ادامه دادند، رودخانه‌های نیرومند سیبری را فتح کردند و سفر به فضا توسط بشر را تسریع بخشیدند. از طریق صفحات ارگان مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی میلیونها شهروند شوروی از پیروزی‌های ما در جبهه کار، از پرواز نخستین ماهواره شوروی و حرکت به فضای یوری گاگارین، از تسخیر قطب شمال توسط یخ شکن هسته ای « آرتیکا» و پیشگامان ساخت وسازهای کومسومول آگاهی یافتند.

طی دهه‌های طولانی تاریخ روسیه و شوروی «پراودا» به سالنامه مردم ما تبدیل شد.« پراودا» گام به گام، روز به روز سرگذشت و سختی های تحمل شده میلیونها مردم شوروی را در خود جا داد. کشور ما بنحوی شایسته و آبرومندانه این قهرمانی در کار نسل های بسیار روزنامه نگاران، سردبیران، مصححان، خبرنگاران عکاس، خبرنگاران کارگری و کشاورزی،همه کسانی که با افتخار عنوان پراودیست را داشتند و دارند گرامی داشت. از سهم ارزنده روزنامه در امر ساختمان سوسیالیستی با عالی ترین نشان دولت شوروی: دو نشان لنین و نشان انقلاب اکتبر قدردانی شد. بسیاری از آنهایی که تاریخ دوران بزرگ سوسیالیستی را نوشتند، از برکت اقتدار«پراودا» مشهور شدند. در دوران تخریب و انهدام اتحاد شوروی «پراودا» یکی از نحستین ها بود که از سوی «نابود کنندگان اتحاد شوروی» ضربه خورد. تلاش کردند روزنامه را ببندند و یا سمتگیری آنرا، تغییر دهند و به انصراف از پرنسیپ های روزنامه وادارند. اما «پروادای» لنینی و گروه هیئت‌های روزنامه نگاری نهراسیدند، در برابر توهین و تهمت و پیگرد ایستادگی کردند و زیربار وعده و رشوه واسطه گران داخلی و خارجی نرفتند. پس از ده ها جلسات قضایی و دادرسی پراودیستها ناگزیر شدند از حق ادامه انتشار پراودا و برای بازگشت به روزنامه اصلی حزب کمونیست فدراسیون روسیه دفاع کنند.                                                                                                       «پراودا» در طول تمام سرگذشت خود، راوی ساده رویدادهای بزرگ و فاجعه آمیز در کشور وجهان نیست. پراودا بعنوان شرکت کننده فعال و خالق تاریخ در رویدادها عمل می کند. این روزنامه امروزه آرمانهای سوسیالیستی را به میان توده ها می برد، از منافع کارگران دفاع و برای برقراری حاکمیت خلق مبارزه می کند. پراودا به حفظ پیوند ناگسستنی خود با سرنوشت مردم کشور بزرگ و حزب کمونیست آن ادامه می دهد.«پراودا» به منزله تریبون اصلی حزب کمونیست فدراسیون روسیه است و اسناد اصلی حزب را منتشر می کند، موضع آنرا در زمینه مسائل مبرم کنونی توضیح می‌دهد و توده‌ها را برای مبارزه در راه زندگی بهتر سازماندهی می کند. « پراودا» همراه با دیگر نشریات ملی- میهن دوست و همراه با روزنامه‌های منطقه‌ای ما مانند گذشته در خط مقدم مبارزان راه حاکمیت مردم زحمتکش است.  

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 639  راه توده -  17 اسفند ماه 1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت