راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

انگیزه این اقدام چیست؟
انتشار باز ترجمه
آثار منتشره
حزب توده ایران

 

اخیرا جلد اول کتاب "سرمایه" اثر کارل مارکس با کوشش و یا ترجمه و یا ویرایش آقای مرتضوی در روی جلد کتاب خود را مترجم کتاب معرفی نمی کند اما در مقدمه ای که در توضیح دلیل این اقدام نوشته، خود را مترجم کتاب معرفی کرده و نامی هم از زنده یاد ایرج اسکندری – البته بی آنکه اشاره به مسئولیت دبیراولی وی در حزب توده ایران و یا اساسا اسمی از حزب توده ایران بیآورد- برده است.
آقای مرتضوی می نویسد از زمان انتشار "سرمایه" – کاپیتال- از سوی ایرج اسکندری چند ده سال می گذرد و زبان فارسی دچار تحولاتی شده همانگونه که جهان دچار تحولات (اشاره به فروپاشی اتحاد شوروی) شده است و به همین ترجمه جدید این کتاب آن ضرورت داشت. یعنی، ایشان "سرمایه" را به روز کرده اند. صرفنظر از اینکه ایشان با این اثر چه کرده است، به سادگی می توان از ایشان سئوال کرد: چرا شما همان ترجمه زنده یاد اسکندری را ویرایش نکرده و برخی لغات و اصطلاحات آن را به روز نکردید و خود را مترجم کتاب معرفی کرده اید؟
آن "کاپیتال"ی که شادروان اسکندری ترجمه کرد و سالها نیز روی آن کار کرد، اولا از سوی حزب توده ایران و با مسئولیت آن منتشر شد و به همین دلیل چند ویراستار نیز متن ترجمه را با زبان اصلی و زبان های دیگر مقایسه کردند تا متنی علمی و در خور نام حزب توده ایران منتشر شود و بعدها نیز هر بار نیز در چاپ های بعدی با نظارت خود مترجم ویراستاری، ویرایش و به روز شد.
بنابراین، کتابی که بصورت آکادمیک منتشر شد را چگونه شما یک تنه ترجمه کرده اید؟
شاید ایشان با کمال حسن نیت دست به این اقدام زده باشد و شاید هم مانند آقای باقر پرهام که یکباره فیلش یاد هندوستان کرد و سر پیری یادش افتاد ترجمه های زنده یاد پورهرمزان را دوباره ترجمه کند(!) ایشان هم چنین هوسی کرده باشد. (که البته آقای پرهام نیز رونویسی از ترجمه های پورهرمزان کرد و فارسی را به سبک خود تغییر داد تا ترجمه ایشان باشد)
مسئله اصلی هیچیک از اینها نیست و ما در همین رابطه می خواهیم چند نکته را یادآور شویم. نه با اقای مرتضوی بحثی هست و نه با آقای پرهام. بلکه موضع چیز دیگری است.
مسئله اینست که بصورت هدایت شده می خواهند نام حزب توده ایران و نویسندگان و مترجمین برجسته عضو رهبری حزب توده ایران را در جامعه ایران حذف کنند. این یک توطئه است. یعنی بتدرج همان کتاب هائی که از سوی حزب توده ایران منتشر شده را کسانی باصطلاح ترجمه و منتشر کنند و اتقاقا با چاپ بسیار خوب و در چاپخانه های معتبر تهران و حمایت وزارت ارشاد اسلامی تا بلکه نام مترجمین توده ای و حزب توده ایران از جامعه سیاسی و فرهنگی ایران حذف و فراموش شود. حکومتی که اجازه انتشار کتاب در وزارت ارشاد اسلامی اش هفت خوان رستم شده، ناگهان مارکسیست پناه و لنین پناه شده و در آن "کاپیتال" و "18 برومر لوئی بناپارت" و .... منتشر می شود. جز آن انگیزه ای که ما نامش را توطئه گذاشته ایم و متاسفانه کسانی که کینه توزی های کهنه و قدیمی خویش با حزب توده ایران را همچنان در خورجین عمر خویش حمل می کنند عامل اجرای این توطئه شده اند.
مقابله با این ماجرا، از جمله انگیزه های راه توده برای انتشار آثار حزب توده ایران در راه توده و قرار دادن آن روی شبکه اینترنت است، که امیدوارم همه آنها که توان یاری ما را در این کارزار دارند دریغ نکنند. همانگونه که تاکنون نیز بارها نوشته ایم، شماری از آثار حزبی در تجدید چاپ آنها در دوران پس از تاسیس جمهوری اسلامی، متاثر از سیاست اتحاد و انتقاد حزب با ملاحظات و تغییراتی نسبت به دوران قبل از انقلاب منتشر شد. ما در جریان انتشار این آثار که آنها را بصورت "وورد" نه بصورت عکس برداری و "پ د اف" منتشر می کنیم، تلاش داریم ضمن ویرایش این آثار، این تغییرات مورد اشاره را تصحیح کنیم و به همین دلیل پیوسته نیز از دیگران خواسته ایم به این نکته توجه کنند و این آثار را اگر هم بصورت عکسبرداری می خواهند منتشر کنند، از چاپ های قبل از انقلاب آنها استفاده کنند.

راه توده 186 21.07.2008

 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت