بازگشت

 

امروز صادق طباطبائی- دیروزمهندس غرضی

سخنگویان عوض می شوند

اما تبلیغات علیه حزب توده ایران

پیوسته یکسان بوده است

  

تبلیغات، بهانه و زمینه سازی برای یورش به حزب توده ایران 6 دهه یکسان بوده است. چه در دولت مصدق، چه در دولت بازرگان و چه در سال های پس از دولت موقت بارزگان. انگلیس و امریکا پیوسته حکومت های وقت را از حزب توده ایران و کودتای کمونیستی ترسانده اند و نیروی ارتجاعی و وابسته در داخل کشور نیز روی همین بهانه و تبلیغات مانور داده اند. برای کشاندن نیروهای مذهبی به دنبال این سیاست نیز، پیوسته از بی دینی و مذهب ستیزی توده ای ها تبلیغ کرده اند. حال آنکه، همه این ها فقط بهانه بوده است. آن دلیل و انگیزه اصلی برای سرکوب حزب توده ایران، پیوسته در این دهه ها، برنامه های اقتصادی، مردمی و تلاش برای ارتقاء سطح دانش و فرهنگ توده های مردم بوده است. نه تنها در تمام سال های منجر به کودتای 28 مرداد، نه تنها در سال های پس از کودتا و تا انقلاب 57، بلکه در همان سال های اول پیروزی انقلاب نیز همین تبلیغات و سیاست از خارج و در داخل کشور دنبال شد. اکنون نیز همان است. دیروز در جمهوری اسلامی امثال مهندس غرضی طرح ضرورت یورش سریع به حزب توده ایران را تهیه کرد و عسگر اولادی دلائل انگلیسی آن را از پاکستان با خود به ایران آورد و امروز نیز، همزمان با رسوائی شعارهای حکومت مستضعفان و خیز بلند جنبش کارگری برای بازسازی سندیکاهای مستقل و رشد سازمان ها وانجمن های غیر دولتی، یکبار دیگر همین کارزار تشدید شده است. سخنگویان و طراحان عوض می شوند، اما اصل این سیاست تبلیغاتی تغییر نمی کند. به مصاحبه های اخیر صادق طباطبائی که سایت بازتاب با آب و تاب آن را منتشر می کند مراجعه کنید. دقیقا همین خط انگلیسی- امریکائی دنبال می شود. سخنگویان این ستیز و تبلیغات در هر دورانی انتخاب می شوند. امروز صادق طباطبائی را بدلیل کینه ای که بر سر افشای حمل تریاک به اروپا توسط حزب توده ایران در دل دارد جلو انداخته اند. در سال های قبل از 28 مرداد سیدمهدی میراشرافی را، در سال های اول جمهوری اسلامی مهندس غرضی را. مهره را انگلیس و امریکا برای پیشبرد این جنگ روانی در جامعه علیه حزب توده ایران انتخاب کرده و به میدان می فرستند. رسوا که شد، گلادیاتور دیگری را روانه میدان می کنند.

آنچه که بعنوان سند در این شماره راه توده می خوانید، مطلبی است که در خواندنی ها، جدی ترین نشریه طرفدار دربار و انگلیس در سال 1330 منتشر شده است. مضمون آن شباهت کاملی دارد با آنچه که در سال های قبل از یورش به حزب توده ایران دنبال شد. پریروز مصدق را از کودتای توده ای ها می ترساندند، دیروز آیت الله خمینی را از کودتای توده ای ها و ورود ارتش سرخ( به سبک افغانستان) به ایران و اکنون نزدیک به دو دهه است، درعین اعلام مرگ و انحلال حزب توده ایران، از این شبح زنده سیاسی برفراز هر جنبش اجتماعی در ایران وحشت دارند. پای صحبت صادق طباطبائی در کنار منقل می نشینند و در بازتاب منتشر می کنند و در محفل قتل و جنایت همین وظیفه به نوعی دیگر برعهده حسین شریعتمداری و کیهان گذاشته می شود.

 

مقاله خواندنی ها را بعنوان یک سند در باره آنچه در بالا آورده شد بخوانید:

 

 

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت