بازگشت

 

محمد امیدوار سخنگوی – حزب توده ایران

دو گزینه انتخابات 27 خرداد

1 - سرکوب اصلاحات

2 - ادامه و تعمیق اصلاحات

  

دکتر محمد امیدوار سخنگوی حزب توده ایران در نشست اتاق اینترنتی سایت "پیک ایران"، که سایتی متمایل به راه کارگر و طیفی از طرفداران اندیشه های این سازمان است بعنوان نماینده کمیته مرکزی این حزب شرکت کرد. امیدوار دراین نشست، که بدنبال آن حملات قابل پیش بینی راه کارگر را دراطلاعیه انتخاباتی این سازمان در پی داشت( بخش هائی از این اطلاعیه  را نیز می خوانید) گفت:

 یکدست شدن حاکمیت و تسخیر نهاد ریاست جمهوری توسط کارگزاران ارتجاع همچنان که تجربه مجلس هفتم نیز نشان داده است نمی تواند در راستای منافع مردم و جامعه ما باشد. رد صلاحیت دکتر معین و در پی آن، آغاز اعتراض هایی که می رفت اوج پیدا کند نقشه های ارتجاع را با دشواری روبه رو کرد. تاریک اندیشان جمع شده در شورای نگهبان و آمران آنها به نادرستی تصور می کردند که رد صلاحیت دکتر معین، با توجه به دلسردی عمومی مردم از اصلاح طلبان، با هیچ واکنش سیاسی- اجتماعی یی روبه رو نخواهد شد و لذا آنها خواهند توانست نقشه های خود را بی سر و صدا پیاده کنند. ولی با آغاز اعتراض های دانشجویی و اعتراض های وسیع سیاسی نیروهای مختلف، ازجمله همه اصلاح طلبان حکومتی ولی فقیه، رژیم هراسناک از عاقبت کار دستور بازبینی رد صلاحیت را به شورای نگهبان داد. در کنار این عقب نشینی ارتجاع تلاش کرد تا با طرح اینکه این عقب نشینی در واقع یک حکم حکومتی است این دشواری جدی را برای دکتر معین ایجاد کند که پذیرش ورود به صحنه انتخابات، از سوی او، مترادف است با پذیرش حکم حکومتی. همان طور که در اعلامیه اخیر کمیته مرکزی حزب ما هم اشاره شده است، برگزاری کنگره وسیعی از اصلاح طلبان و از جمله نیروهای ملی مذهبی و بحث و تبادل نظر با طیف وسیعی از نیروهای دگراندیش و سپس تأکید بر ضرورت ایجاد یک جبهه وسیع برای دموکراسی و حقوق بشر، از دید حزب تودة ایران گام درست و مهمی بود که دکتر معین و همراهان او برای مقابله با توطئه های مرتجعان برداشتند. این گام برای نخستین بار نشانگر این امر بود که بخشی از اصلاح طلبان حکومتی با توجه به تجربیات هشت سال گذشته به نظر می رسد به این نتیجه مهم و کلیدی رسیده اند که باید از خط قرمزهای تعیین شده توسط مدافعان استبداد و از خط قرمز «خودی و غیر خودی» عبور کنند و در تعیین تاکتیک های سیاسی و مبارزاتی خود بیشتر بر منافع مردم و کشور تأکید کنند. شعار و تلاش در راه ایجاد یک جبهه وسیع از همه نیروهای آزادی خواه و ملی که مدافع دموکراسی و حقوق شهروندان هستند بی شک گام مهمی است که باید در راه تعمیق و بسط آن و همچنین بسیج کردن نیروهای اجتماعی حول برنامه های این جبهه همه تلاش ها را به کار گرفت. حزب ما همان طور که در اعلامیه کمیته مرکزی نیز اعلام شده است ضمن استقبال از این حرکت باردیگرآمادگی خود را برای همکاری با همه نیروهای آزادی خواه و ملی اعلام می کند. ...
. بی شک شمار زیادی از مردم به خاطر اینکه قول های آقای خاتمی تحقق پیدا نکرد نسبت به روند اصلاحات دلسرد شده اند ولی این دلسردی نباید بهانه و ابزاری بشود برای نیروهای ارتجاعی که بتوانند با بهره جویی از آن روند اصلاحات را سرکوب کرده و دشواری های جدیدی را برای مردم و میهن ما پدید آورند. ما همان طور که در دوم خرداد 76 اعلام کردیم امروز هم معتقدیم که مردم و نیروهای مترقی باید
این انتخابات را همچنان رفراندومی بدانند که در آن در یک طرف برگ رای

فرمان سرکوب اصلاحات

چاپ شده و در طرف دیگر آن

خواست ادامه و تعمیق اصلاحات.

 در یک طرف این مصاف نامزدهای نظامی و غیر نظامی ذوب شده در ولایت هستند که می خواهند ایران را به سمت تعمیق فاجعه برانند و در سوی دیگر مردم و نیروهای هوادار دموکراسی و حقوق بشر....

از هم اکنون روشن است که حتی اگر دکتر معین در انتخابات نیز پیروز شود مرتجعان حاکم آماده اند با استفاده از همه امکانات خود مثل مجلس گماردگان ولی فقیه، شورای ارتجاعی نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نگذارند کوچکترین گامی در راه تحقق قول های انتخاباتی صورت پذیرد. درست به همین دلیل است که تشکیل جبهه متحد نیروهای معتقد به دموکراسی و حقوق بشر و تجهیز نیروی مردمی حول خواست های این جبهه یگانه ابزار نیروهای آزادی خواه در مقابله با مرتجعان حاکم است.

 

 

  فرمات PDF :                                                                                                        بازگشت