راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

حزب توده ايران، مدافع
سمت گيری سوسياليستی است

ایرج اسکندری

(3)

مهمترين هدفی که بر مبنای اصول مرامی و ماهيت طبقاتی، پايه خط مشی حزب توده ايران قرار گرفته و کليه مواضع سياسی و اجتماعی حزب در مرحله کنونی انقلاب نيز تابع آنست، عبارتست از مبارزه در راه استقرار جامعه سوسياليستی در ايران.
در واقع حزب توده ايران، نه تنها مدافع پيگير منافع کارگران و ديگر طبقات و قشرهای زحمتکش جامعه ايرانست، بلکه فعالانه و به طور آشتی ناپذير برای برانداختن سيستم استثمارگر سرمايه داری و تحول انقلابی به جامعه عاليتر سوسياليستی و کمونيستی، که هدفش حذف هرگونه بهره کشی انسان از انسان و گشودن راه رشد سريع و همه جانبه نيروهای مولد و ترقی بی وقفه سطح زندگی مادی و معنوی جامعه است، مبارزه می کند.
اين هدف بنيادی حزب طبقه کارگر در نخستين بخش طرح برنامه تصريح گرديده و گفته شده است:
"حزب توده ايران در راه سوسياليسم، يعنی آن تنها نظام اجتماعی- اقتصادی که تامين کننده اين هدفهاست يعنی هدفهائی که فوقا بيان گرديد)، مبارزه ميکند. تجربه بيش از نيم قرن درستی اصول اين نظام را در کشورهای مختلف جهان عملا به ثبوت رسانده است."
بديهی است برانداختن سيستم سرمايه داری، چه در درون هر کشور و چه در مقياس جهانی، استقرار جامعه سوسياليستی و کمونيستی هدف غائی همه احزاب کمونيستی و کارگريست، ولی مبارزه در راه انقلاب سوسياليستی در درون هر کشور با شرايط عينی آن جامعه، درجه رشد سرمايه داری و مرحله مشخص انقلاب آن کشور بستگی تام دارد و لذا در عين اينکه هدف و جهت فعاليت عموم احزاب مارکسيست- لنينيست جهان سرمايه داری بشمار ميرود، برای کشورهائی نظير ايران که هنوز وظايف انقلاب ملی و دمکراتيک در دستور روز قرار دارد، به مثابه هدف دورنمايی مطرح ميگردد. ولی ذکر اين هدف در برنامه حزب از آن جهت لازمست که بتوان بر اساس آن جهت حرکت انقلابی را دقيقا درک نمود و به اين نکته اصولی توجه داشت که انجام هدف های ملی و دمکراتيک در عين اينکه مضمون اساسی اين مرحله از انقلاب کشور ماست، فقط در پيوند با هدف مرحله بعدی انقلاب اجتماعی، يعنی استقرار نظام سوسياليستی است که مبتواند از ديدگاه طبقه کارگر و حزبش توجيه عقيده ای، علمی و انقلابی پيدا نمايد. بعلاوه وجود همين هدف دورنمائی، در مرحله کنونی انقلاب، نيز وظايف آموزشی، تبليغی، ترويجی و سياسی مهمی به عهده حزب طبقه کارگر می گذارد که تخلف از آن خود انحراف راست روانه ای به شمار ميرود و موجب گمراهی در سمتگيری های سياسی ميشود.
بهمين جهت است که در بند 2 بخش سوم طرح برنامه، پس از تذکر اين حقيقت که راه رشد سرمايه داری در شرايط کنونی تاريخی راه درست و سالم پيشرفت اقتصادی و اجتماعی ايران نيست، با وضوع تمام تصريح شده است که:
"مبارزه موثر عليه استيلای امپرياليسم و بقايای نظام ماقبل سرمايه داری مستلزم اتخاذ آنچنان راه رشدی است که بتواند ترقی سريع اقتصاد کشور را تامين نمايد، با استفاده از کليه امکانات عصر ما بسرعت فاصله آنرا نسبت به کشورهای پيشرفته جهان جبران کند. بنابراين راه، راه سمتگيری سوسياليستی است که هنوز به معنای استقرار سوسياليسم نيست، ولی پايه های عينی را برای عبور بسوی جامعه سوسياليستی آماده ميکند."
سه بخش آخرين طرح برنامه به خط مشی سياسی حزب توده ايران اختصاص يافته است. در حالی که بخش سوم برنامه هدفها و وظايف استراتژيک حزب را تحت عنوان "برای تحول بنيادی جامعه ما" تشريح می کند، بخش چهارم طرح برنامه به وظايف مبرم و بخش پنجم به شيوه عمل حزب در شرايط کنونی (که مجموعا هدفها و وظايف تاکتيکی را در بر ميگيرند) تخصيص داده شده است.

راه توده 154 29.10.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت