راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تاریخچه پیدایش سندیکاها
سخنرانی رضا روستا
بنام کارگران
و زحمتکشان ایران


بخش هائی از نطق رضا روستا در کنگره ششم شورای کل فدراسیون سندیکائی جهانی

بنام کارگران و زحمتکشان و اتحادیه های وابسته به شورای متحده مرکزی به مناسبت بیستمین سالروز سندیکای جهانی کارگران تبریکات صمیمانه خود را به فدراسیون سندیکای جهانی تقدیم داشته و به دبیر کل آن لوئی سایان که بیست سال در راه رفاه کارگران و زحمتکشان جهان مجاهدت مینماید، درود میفرستم و از مساعدت و همبستگی و پشتیبانی که فدراسیون سندیکای جهانی نسبت به مبارزه کارگران و مردم ایران ابراز داشته و میدارد صمیمانه تشکر مینمایم.
شورای متحد مرکزی که از مه سال 1944 بوجود آمده است، یکی از اولین تشکیلات سندیکائی است که به فدراسیون سندیکای جهانی پیوسته است. فدراسیون سندیکای جهانی همواره از ابراز کمک و همبستگی نسبت به اتحادیه و نهضت کارگری ایران دریغ نورزیده، چه در سالهای 1949- 1950- 1951 و چه در موقع مبارزات ملی شدن صنایع نفت و ثروت ملی ایران که در دست امپریالیزم انگلستان بود، و نیز در سال های سخت و خونین 1953- 1954 که رژیم دیکتاتوری محمدرضا شاهی را امپریالیست ها به ما تحمیل کردند، تا کنون فدراسیون سندیکای جهانی در کنار زحمتکشان و ملت ایران بوده و میباشد.
چنانچه میدانیم و از مدارک تقدیمی به کنگره معلوم میشود مادامی که استعمار و استثمار جدید وجود دارد خطر جنگ در جهان ریشه کن نخواهد شد. شاهد زنده تهاجم امپریالیزم توسعه طلب امریکا در ویتنام و جنوب شرقی آسیا است. و نیز در کنگو و عدن و بحرین و عربستان جنوبی تهاجم و توسعه طلبی امپریالیست های امریکا و انگلستان دیده میشود.
آلمان غربی می کوشد که آلمان دموکراتیک را بلع کند و سرحداتی را که در جنگ بین المللی دوم مستقر شده است بهم بزند و ادعای ارضی و توسعه طلبی دارد. آلمان غربی در صدد بدست آوردن بمب اتمی و غیره است. مطامع و ادعاهای آلمان غربی مورد پشتیبانی امپریالیست های امریکائی و تا حدی هم امپریالیست های انگلیسی است.
ما علیه گفتار لیندن جانسون رئیس جمهور امریکا که میگوید: "باید ننگ وجود آلمان شرقی زدوده شود" کاملا معترض هستیم، چه که آلمان دموکراتیک آوانگارد زحمتکشان آلمان و قلعه محکم صلح و سوسیالیسم است.
ما از ابتکار اتحاد جماهیر شوروی که واسطه صلح و از بین بردن مناقشات و جنگ بین هندوستان و پاکستان شده است اظهار خوشوقتی میکنیم. مناقشه و نزاع بین این دو کشور آسیائی بوسیله امپریالیست ها دامن زده میشود و به ضرر هر دو کشور است.
ما با این تز که کشور ایالات متحده امریکا به ژاندارم بین المللی و مرکز ارتجاع جهانی مبدل شده است کاملا موافقیم.
امپریالیست ها رژیم ضد خلقی شاه را در ایران علم کرده و پشتیبانی میکنند و سالیانه بیش از 80 میلیون تن نفت ما را به غارت می برند و هر گونه تظاهر خلق و مبارزان رهائی بخش، مبارزان ایرانی را به دست عمال ایرانی خود به خاک و خون میکشند.
هنوز دولت ایران با اشاره امپریالیست ها کشور چین را که دارای قریب 700 میلیون نفوس است، به رسمیت نمی شناسد.
خلق و زحمتکشان ایران با تشکیل جبهه واحد ملی مبارزه خود را علیه رژیم منحوس و دیکتاتوری محمدرضا شاه تا پیروزی ادامه خواهند داد.
ملت و مردم ایران از کمک اقتصادی و بلاشرط دولت اتحاد جماهیر شوروی دائر به ایجاد کارخانه ذوب آهن و ماشین سازی و غیره سپاسگزار است.
این قراردادهای اقتصادی سیاست حسن همجواری و صلح خواهی دولت اتحاد جماهیر شوروی و سیاست همزیستی مسالمت آمیز دولت و ملت شوروی را نشان می دهد. همچنین برای رفع بیکاری و رونق اقتصادی ایران کمک موثری می باشد.
در خاتمه بنام مردم زحمتکش ایران، پشتیبانی و همبستگی خود را نسبت به مبارزات قهرمانانه مردم ویتنام که برای وحدت خود و علیه تهاجم امپریالیزم امریکا مبارزه می نمایند، ابراز میداریم.
ما نسبت به مبارزان کنگو (لئویوولدویل)، گینه، پرتقال، آنگولا، موزامبیک و افریقای جنوبی که علیه ارتجاع و امپریالیزم و برای نجات ملی و لغو امتیاز نژادی مبارزه می کنند درود می فرستیم.
تجارب مبارزات گذشته ثابت میکند که مردم ایران برای راندن امپریالیزم و استعمار و استعمار نو چاره ای جز وحدت و مبارزه به اتفاق همه قشرهای ملی و کارگری ندارد.

برای نجات ایران باید تمام عناصر ضد امپریالیزم و ضد ارتجاع با هم متحد شوند.

در عین حال ملت و زحمتکشان ایران به پشتیبانی و همبستگی کارگران و زحمتکشان و فدراسیون سندیکای جهانی نیازمند است. موفقیت و کامیابی کنگره را صمیمانه آرزو می کنم.

زنده باد وحدت کارگران جهان
زنده باد فدراسیون سندیکای جهانی مظهر همبستگی بین المللی کارگران
موفق باد کنگره ششم فدراسیون سندیکای جهانی.


راه توده 181 16.06.2008
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت